Hoe gaan wij om met jouw gegevens

 
 
Privacybeleid

 

Deze verklaring geeft informatie over hoe de RAVU omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens
Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)

Bezoekadres
Jan van Eijcklaan 6
3723 BC Bilthoven

Postadres
Postbus 574
3720 AN Bilthoven

T (030) 850 1200
F (030) 850 1209
info@ravu.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
de heer M. van Tongeren
Telefoon: (030) 850 1200
E-mail: 
m.vantongeren@ravu.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen

De RAVU verwerkt patiëntgegevens.

Patiëntgegevens

Het doel van de verwerking van patiëntgegevens is het uitvoeren van goede patiëntenzorg en de administratieve en financiële afhandeling hiervan. Patiëntgegevens worden verwerkt op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Persoonsgegevens worden door de RAVU uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens

Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld een van de volgende zijn:

  • Huisarts;
  • Therapeut;
  • Ziekenhuis. 

Doorgeven van persoonsgegevens

Patiëntgegevens

Ontvangers van patiëntgegevens zijn ketenpartners, waarbij de gegevens ten behoeve van de zorgverlening worden overgedragen. Dit zijn ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens worden door de RAVU niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van (wettelijke) taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Bewaartermijnen van patiëntgegevens volgen de regels voor opslag van medische gegevens.

Rechten van u als betrokkene

U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke gegevens de RAVU over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door de RAVU wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u door de RAVU verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere zorgverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Omdat de RAVU niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming

Wanneer de RAVU persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De RAVU stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst of de Wet Ambulancezorg. In zulke gevallen maakt de RAVU een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de RAVU

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de RAVU dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.